คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุธ กลิ่นกุสุม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรินทร์ สุทธิเศรณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง สมพืช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอนุรักษ์ อนุภัทโธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย สุภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีระภา สตานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเจริญศรี บุญสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ