คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา กลิ่นกุสุม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาคำดี เขมนันโท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพักต์ เต็กสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ คนซื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรินทร์ สุทธิเศรณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล บุญประดับ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเจริญศรี บุญสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ