อนุบาล 1

นางสาวรุจิรา จิรศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาววรกานต์ จันทร์ลอย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนพวรรณ อยู่เพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนันทวันทน์ ตั้งธัญวรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก