อนุบาล 1

นางสาวรุจิรา จิรศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวนพวรรณ อยู่เพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปัทมาพร อำรุงจิตชัย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอภิรดี ปาปะขำ
ผู้ดูแลเด็ก