อนุบาล 1

นางสาวกาณชญา มั่นใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนาฏอนงค์ วงษ์บุตร
ผู้ดูแลเด็ก