อนุบาล 1

นางสาวรุจิรา จิรศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวนิรมล วงรักษา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรกานต์ จันทร์ลอย
ผู้ดูแลเด็ก