อนุบาล 1

นางสาวรุจิรา จิรศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวนพวรรณ อยู่เพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปัทมาพร อำรุงจิตชัย

นางสาวอภิรดี ปาปะขำ