อนุบาล 1

นางสาวกาณชญา มั่นใจ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวจุฑามาศ แสงอรุณวิวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนพวรรณ อยู่เพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัชชุดา อัศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ดูแลเด็ก