การมาโรงเรียน
การมาโรงเรียน

นักเรียนทุกคนจะต้องมาถึงโรงเรียนฯ ก่อนเวลา 08.30 น. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน ดังนี้

 

 

  • เวลา 08.00 – 08.20 น.
    สนทนากับคุณครู เล่นของเล่นเพื่อเสริมทักษะ และทำกิจกรรมเสริมในห้องเรียน
  • เวลา 08.20 – 08.30 น.
    เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ออกกำลังกายตามจังหวะเพลงนักเรียน แสดงความสามารถบนเวที กิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม นิทาน หุ่นมือ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนฯ
  • เวลา 08.50 – 15.30 น.
    เข้าห้องเรียน และทำกิจกรรมประจำวัน

ในการรับส่งนักเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองนำส่งเด็กนักเรียนให้กับครูเวรหน้าประตูโรงเรียน แล้วให้นักเรียนเดินเข้าห้องเรียนด้วยตนเอง

ในกรณีนักเรียนที่มาสาย ระหว่างเคารพธงชาติ หรือสวดมนต์ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าโรงเรียนจากประตูด้านใน