คณะผู้บริหาร

นางเจริญศรี บุญสกุล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา