การแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพ
  1. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนฯ ให้แสดงความเคารพคุณครู ด้วยการไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดี ค่ะ/ครับ
  2. เมื่อนักเรียนพบ สวนทาง หรือเดินผ่านคุณครู/ผู้ใหญ่ ให้ทำความเคารพด้วยการไหว้/ เดินก้มหลัง
  3. นักเรียนต้องเคารพ เชื่อฟัง บิดา มารดา ผู้ปกครอง และคุณครูทุกท่าน
  4. นักเรียนต้องเป็นผู้มีมารยาทดี มีความประพฤติเรียบร้อย
  5. นักเรียนต้องรู้จักกล่าวคำ “สวัสดี” “ขอบคุณ” “ขอโทษ” ตามโอกาสอันเหมาะสม
  6. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และสาธารณสมบัติของโรงเรียนฯ
  7. นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของ
  8. นักเรียนต้องขยันหมั่นเพียร และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน