ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวเรียมพัน เถาทิพย์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรกานต์ จันทร์ลอย
ผู้ดูแลเด็ก