ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวเรียมพัน เถาทิพย์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนาฏอนงค์ วงษ์บุตร
ผู้ดูแลเด็ก