อนุบาล 2

นางสาวจีระภา สตานนท์
ครู คศ.2

นางสาวกรรภิรมภ์ มันตระเวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลชนก พัทวี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐนันท์ เพ็งวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก