อนุบาล 2

นางสาวจีระภา สตานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนรินรัตน์ เอี่ยมยิ่ง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกมลชนก พัทวี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจุฑามาศ แสงอรุณวิวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก