อนุบาล 2

นางสาวจีระภา สตานนท์
ครู คศ.2

นางสาวณัฐนันท์ เพ็งวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกมลชนก พัทวี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปัทมาพร อำรุงจิตชัย
ผู้ดูแลเด็ก