อนุบาล 2

นางสาวจีระภา สตานนท์
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งทิพย์ บัวหลวง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรรณภิรมภ์ มันตระเวน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอารีญา แก้วมีศรี
ผู้ดูแลเด็ก