อนุบาล 2

นางสาวจีระภา สตานนท์
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งทิพย์ บัวหลวง
ผู้ช่วยครู

นางสาวกรรณภิรมภ์ มันตระเวน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอารีญา แก้วมีศรี
ผู้ดูแลเด็ก