อนุบาล 2

นางสาวรุ่งทิพย์ บัวหลวง
ผู้ช่วยครู

นางสาวอารีญา แก้วมีศรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิรมล วงรักษา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐธิดารัตน์ พรหมเสถียร
ผู้ดูแลเด็ก