อนุบาล 2

นางสาวจีระภา สตานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกมลชนก พัทวี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1