เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ

ทางโรงเรียนฯ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ดังนี้

  1. รับ/ส่งนักเรียนให้ตรงเวลา
  2. ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุม ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนฯ ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยกันส่งเสริม นักเรียนให้กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมได้ในระดับต่อไป
  3. เมื่อนำนักเรียนมาถึงโรงเรียนฯแล้ว ให้ส่งนักเรียนที่คุณครูเวรทันทีเพื่อนักเรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนที่อยู่ในห้องด้วยกัน
  4. ในกรณีที่ผู้ปกครองให้บุคคลอื่น มาติดต่อกับทางโรงเรียนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ของนักเรียน หรือฝากสิ่ง ของให้กับนักเรียน กรุณาโทรศัพท์แจ้งคุณครูประจำชั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
  5. ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับบุตร–หลาน เมื่ออยู่ที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางโรงเรียนฯ