อนุบาล 3

นางสาวจีระภา สตานนท์
ครู คศ.2

นางชญานี ชูแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรรภิรมภ์ มันตระเวน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกมลชนก พัทวี