อนุบาล 3

นางสาวศุภธิดา ประทุมทอง
ครู คศ.2

นางชญานี ชูแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิรมล วงรักษา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐธิดารัตน์ พรหมสเถียร
ผู้ดูแลเด็ก