อนุบาล 3

นางสาวรุ่งทิพย์ บัวหลวง
ครูผู้ช่วย

นางชญานี ชูแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรกานต์ จันทร์ลอย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจุฑามาศ แสงอรุณวิวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก