อนุบาล 3

นางสาวศุภธิดา ประทุมทอง
ครู คศ.1

นางชญานี ชูแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววันดี รุ่งสว่าง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสายฝน อินทรทัต

ผู้ดูแลเด็ก