อนุบาล 3

นางชญานี ชูแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวณัฐธิดารัตน์ พรหมเสถียร
ผู้ดูแลเด็ก

นางศุภเกตุ พรมพุ้ย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2