การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียน
การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียน
การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก)
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
        ๑.๑. ผู้ปกครองและเด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต มีเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับจนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร)
        ๑.๒. รับเด็กที่มีอายุครบ  ๒ ปี ๖ เดือนบริบูรณ์ 
        ๑.๓. เด็กที่รับสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน


การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑-๓

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
        ๑.๑. ผู้ปกครองและเด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต มีเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับจนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร)
        ๑.๒. ระดับชั้นอนุบาล ๑ รับเด็กที่มีอายุครบ ๓ ปี บริบูรณ์ 
        ๑.๓. ระดับชั้นอนุบาล ๒ รับเด็กที่มีอายุครบ ๔ ปี บริบูรณ์ 
        
๑.๔. ระดับชั้นอนุบาล ๓ รับเด็กที่มีอายุครบ ๔ ปี บริบูรณ์
        ๑.๕. เด็กที่รับสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน