การส่ง และการรับนักเรียน
การส่ง และการรับนักเรียน
  1. ขอความกรุณา ส่ง และรับนักเรียน ตามเวลาที่กำหนด คือ
    • ระดับเด็กเล็ก ส่งก่อนเวลา 08.30 น. และรับกลับภายในเวลา 15.30 น.
    • ระดับอนุบาล ส่งก่อนเวลา 08.30 น. และรับกลับภายในเวลา 15.30 น.
  2. ผู้ปกครองเข้าแถวแจ้งชื่อที่คุณครูเวร และเซ็นชื่อผู้มารับนักเรียนทุกครั้งที่มารับนักเรียน
  3. ในกรณีที่เปลี่ยนผู้มารับ กรุณาแจ้งให้ทางคุณครูประจำชั้นได้ทราบ
  4. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนฯ มีสิทธิ์จะไม่ให้นักเรียนกลับ ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมารับโดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อน
  5. การรับนักเรียนกลับก่อนเวลาเลิกเรียน ผู้ปกครองกรุณาแจ้งให้คุณครูประจำชั้น ทราบล่วงหน้าใน รับนักเรียนที่ ห้องธุรการ เท่านั้น หรือแจ้งที่คุณครูประจำชั้นทางโทรศัพท์เพื่อทางคุณครูจะได้เตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมล่วงหน้า และรอรับนักเรียนที่ห้องธุรการ เท่านั้น