คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายสราวุธ กลิ่นกุสุม
ประธานกรรมการ
พระอนุรักษ์  อนุภัทโธ
กรรมการ
นายชลอ  พลอยแสนรัก
กรรมการ
นางพรพักตร์  เต็กสี
กรรมการ
นางพิมพร  เทียนถาวร
กรรมการ
นางสาวนที  รักธัญญะการ
กรรมการ
นายคมลักษณ์  ปัญจะพันดอน
กรรมการ
นางสาวเรียมพัน เถาทิพย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางเจริญศรี  บุญสกุล
กรรมการและเลขานุการ