ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : เทศบาลเมืองรังสิต
เพิ่มเติม..