ฝ่ายสนับสนุน

นางสาวมณฑา เทพรัตนวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสำเริง สบายสมัย
แม่ครัว

นางสำราญ แซ่เตีย
นักการภารโรง