ฝ่ายสนับสนุน

นางสาวมณฑา เทพรัตนวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสำเริง สบายสมัย
แม่ครัว

นางสงกรานต์ วงษ์ภักดี
แม่ครัว

นางสาวมาลัย ยุพจันทร์
แม่บ้าน