ฝ่ายสนับสนุน

นางสาวมณฑา เทพรัตนวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสำเริง สบายสมัย
แม่ครัว

นางสาวศิริพร พูนโภค
แม่ครัว

นายวิฑูรย์ ศิริมงคล
ภารโรง