ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนเดช ศรีเพ็ชร์
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชยุต สินพูนภักดิ์
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย สว่างวัชโรทร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธพงศ์ บุราพันธ์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ประกายสิทธิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ
ตำแหน่ง : ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาลนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :