ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา กลิ่นกุสุม
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา สุขการณ์
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ พงศ์ธีรการ
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริวรรณ ปักษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :