ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก)
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
        ๑.๑. ผู้ปกครองและเด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต มีเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับจนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร)
        ๑.๒. รับเด็กที่มีอายุครบ  ๒ ปี ๖ เดือนบริบูรณ์ (เกิดในระหว่าง 16 พฤษภาคม 2559-15 พฤศจิกายน 2558)
        ๑.๓. เด็กที่รับสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
        ๑.๑. ผู้ปกครองและเด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต มีเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับจนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร)
        ๑.๒. ระดับชั้นอนุบาล ๑ รับเด็กที่มีอายุครบ ๓ ปี บริบูรณ์ (17 พฤษภาคม 2558-16 พฤษภาคม 2559)
        ๑.๓. เด็กที่รับสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

หลักฐานในการรับสมัคร
- ใบสมัครของเทศบาลนครรังสิต ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
- ทะเบียนบ้านตัวจริงของเด็ก บิดา มารดา หรือญาติที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา หรือญาติที่ให้การอุปการะ จำนวนคนละ ๑ ฉบับ
- เอกสารจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีเป็นบิดา มารดาบุญธรรม พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
- ใบรับรองตามแบบของเทศบาลนครรังสิต (กรณีต้องให้สมาชิกเทศบาลนครรังสิตรับรอง)
- สูติบัตรเด็ก พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
- สำเนาสมุดสุขภาพหน้าหยอดวัคซีน ๑ ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ระบุกรู๊ปเลือด ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนถึงวันที่สมัคร
- รูปถ่ายเด็ก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
- สำเนาหลักฐานที่นำมาประกอบการสมัครต้องลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และหากปรากฏว่าเด็กที่สมัครไม่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ได้เข้าเรียนทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสำเนาเอกสารหลักฐานดังกล่าวทุกกรณี
- ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนที่สมัครมาแสดงตัวทั้งในวันสมัครและวันจับฉลาก

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-5674564
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,18:16   อ่าน 399 ครั้ง